Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Rapport från ABM-konferens 16 sep 2004

Den 16 september 2004 hölls en ABM-konferens i Linköping under namnet "Regionalt kulturarv". Arrangörer var Kulturarv Östergötland och Regionförbundet Östsam (med ekonomiskt bistånd från Stiftelsen framtidens kultur och Agenda Kulturarv). Målet med konferensen var att föra samman personer som arbetar med regional kulturhistoria med aktörer inom olika ABM-projekt.

Sedan ett antal år pågår runt om i landet ett samarbete mellan några av kulturarvets större institutioner: arkiven, biblioteken och museerna, ett så kallat ABM-samarbete. Flera konferenser har genomförts inom detta fält. Härvidlag är också statens mål, och därmed också de regionala och lokala målen för ABM-samarbetet, viktiga att diskutera. Den frågan togs också upp i Linköping.

Det centrala ABM-sekretariatet (ABM-centrum) representerades av Kate Parson. Från konferensen fick hon med sig tanken att låta det centrala sekretariatet vara samordnare av det nätverk som redan finns inom området och låta detta bli synligt genom den hemsida som ABM-centrum driver. Kulturarv Östergötland fick i uppdrag att samordna kontakter mellan de regioner som redan nu har ett utvecklat ABM-samarbete/gemensamt arbete med kulturarvet. En idé som kom upp under konferensen var att söka pengar för att genomföra en resa till de regioner som ännu inte har utvecklat sitt ABM-samarbete.

Ur programmet, bland annat följande:

Konferensen inleddes av Hans Nilsson som påtalade behovet av ett nationellt program för ABM-frågorna. Han presenterade också ett antal punkter som kan tjäna som startpunkt för fortsatta diskussioner kring detta.

Tomas Olsson från Västra Götaland berättade om hur man i den stora regionen arbetar med kulturhistorien och ABM-frågorna. Han poängterade betydelsen av det s.k. fjärde rummet i samband med ABM-samverkan, dvs. gränslandet mellan institutionerna, skola/folkbildning, internet och radio/TV.

Hillevi Wadensten från Västerbottens museum diskuterade den geografiskt stora regionens speciella problem. Arbetet här kännetecknas bland annat av ett decentraliserat arbetssätt där man från museets sida bygger upp s.k. öar ute i regionen.

Märta Molin och Bengt Wittgren från Västernorrland talade om den satsning man gjort från arkivinstitutionerna i länet på samarbetet ABM Resurs. De inblandade satsar egen kraft och med separata medel håller man en samordnare anställd - en nödvändighet för att det ska hända saker.

De sista programpunkterna handlade om hur man i Kalmar län utvecklat arbetet med tidsresor, ett koncept som används på flera håll. Emma Angelin-Holmén från Kalmar länsmuseum presenterade detta arbetssätt. En särskild provyta för ett integrerat arbetssätt inom Kalmar län har skapats kring Vimmerby kommun och det som kallas Kulturarv Vimmerby. Om detta berättade Christina Nibelius. Från Östersund presenterade Eva-Marie Sahlin tankarna kring att skapa ett kunskapens hus som en brygga mellan länsmuseet och landsarkivet.

Dan Malmsten visade Kulturarv Östergötlands arbetssätt, där datorer och nätverkets hemsida spelar en betydande roll. Men, nätverket i sig är det viktigaste inslaget, fastslog han. Malmsten pekade också på att samarbetet borde vara större än de instititioner som döljer sig bakom bokstäverna ABM. Bokstäverna U för universitet och H för hembygdsföreningarna borde också komma till.

Text: Hans Nilsson
Foto: Elisabeth Strömberg

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia