Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Hur tillgängliggör vi vårt kulturarv?

Om digitalisering nationellt - regionalt - lokalt

Föredragshållarnas presentationer finns längre ner på sidan.

Den 26-27 oktober 2010 samlades 110 personer till ABM-konferens i Linköping. Bakom arrangemanget stod nätverket för Kulturarv Östergötland och det nationella Portalnätverket.

Medverkade gjorde företrädare för lokala, regionala och nationella kulturarvsaktörer, främst anställda på arkiv, bibliotek och museer (ABM). Temat för konferensen var digitalisering och tillgänglighet. Den tekniska utvecklingen har sedan 1990-talet gått mycket snabbt och kulturarvet har digitaliserats i tämligen rask takt, men väldigt mycket material återstår. Genom olika föredragshållare diskuterades under dagarna vilka framtida möjligheter som finns och vem som gör vad.

Professor Peter Aronsson inledde konferensen med att lyfta flera övergripande frågor om hur människors kulturarvsintresse har sett ut och ser ut idag. Vilka människor är intresserade av kulturarvet och på vilket sätt? Hur ser, krasst uttryckt, marknaden ut för oss i kulturarvsbranschen? Dessa mer övergripande frågor fanns i bakgrunden under hela konferensen. Aronsson ansåg att det faktum att människor allt mer kan ta till sig kulturarvet från datorn, att tillgängligheten har ökat, har bidragit till ett större intresse för att upptäcka kulturarvet på plats. Upplevelsen av platsen har blivit mer exklusiv.

Konferensen visade prov på det omfattande arbete med digitalisering av kulturarvet som pågår på olika nivåer. Första dagen berättade representanter för de tre regionala nätverken Kulturarv Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland om sitt omfattande arbete och samarbete inom det så kallade portalnätverket. Digitaliseringsarbetet är i samtliga fall en väsentlig del av verksamheten. Märta Molin och Christian Bajomi berättade om Kulturarv Västernorrlands och deras särskilda uppdrag att utveckla former för digitalisering av lokalt material inom Europeana Local. Det är ett internationellt samarbete inom EU.

Kulturarv Östergötland bjöd på en historisk resa under elva år med Kulturarv Östergötland. Verksamheten har vidgats efterhand med nätverksarbete, hemsida och databaser som viktiga verktyg, men där människors mer direkta möten med kulturarvet också är viktigt, bland annat genom bibliotekens lokalhistoriska rum. Biblioteken lyftes för övrigt fram av flera talare som viktiga mötesplatser för människor som är intresserade av kulturarvet. Dan Malmsten, Hans Nilsson och Rolf Holm presenterade arbetet i Östergötland.

Ulrica Wallin berättade om Västra Götalands satsning på digitalisering och tillgängliggörande av historisk film. Per Lekholm visade regionens sökingång med regionalt och lokalt material som också är kompatibel med K-samsök (Riksantikvarieämbetets samsökning). Just samsökningar mellan olika databaser, för att göra materialen mer lättillgängliga har länge eftersträvats och flera satsningar har genomförts.

Under den andra konferensdagen fick främst de nationella aktörerna träda fram. Men först ut var Ragnar Ronneteg, projektledare för ett lokalt projekt, Kulturarv Norsholm. Projektet har med hjälp av Leadermedel samlat in och digitaliserat fotografier, dokument, kartor med mera om Norsholms historia. Snart nog insåg de att de behövde bygga upp en databas för att skapa ordning i allt material. Projektets arbetsgrupp har bestått av ett gäng ”glada amatörer”, som kommit in via arbetsförmedlingen. Ragnar ville få hjälp att vidareutveckla databasen och så småningom utarbeta en modell för hur man kan skapa databaser för lokalt kulturarvsmaterial. ”Gräsrötterna vill också vara med och utveckla”, sade han. Behovet är stort runt om i Sverige, inte minst i hembygdsföreningarna. Hans föredrag var en viktig påminnelse om att kulturarvsinstitutionerna är beroende av de lokala, ideella krafterna och att deras intresse och kunskaper behöver tas tillvara.

Lars Lundqvist och Johanna Berg berättade sedan om Riksantikvarieämbetets satsningar på nya sätt att nå personer som är intresserade av vårt kulturarv. De demonstrerade bland annat Flickr commons och Platsr, som är olika sätt att genom nya medier tillgängliggöra samlingarna. De ville se nya tekniska lösningar, men tyckte att det inte alltid var RAÄ:s uppgift, utan det finns andra som är bättre på det. RAÄ ska i första hand tillhandahålla sitt material.

Kerstin Söderman från Riksarkivet beskrev arbetet med Sondera, som är en sökmotor för bibliotekens och arkivens material. Sonderas fortsatta utveckling är under diskussion. Förmodligen kommer det att ske en tydligare knytning till K-samsök.

Magdalena Gram från Kungliga biblioteket försökte tolka det nationella ansvar för biblioteksutveckling som regeringen har givit KB. Under 2011 kommer det förmodligen att instiftas en e-pliktlag, som kräver enorma resurser eftersom det gäller så omfattande material. Hennes vision var ändå att KB skulle bli Sveriges Digitala Bibliotek i framtiden.

Sophia Laurin på kulturdepartementet fick delvis stå till svars för den nya ekonomiska modellen för kultursektorn, den så kallade koffertmodellen. Egentligen var hon på plats för att berätta om regeringens förväntningar på ABM-sektorn när det gäller just digitalisering. Det kommer att bildas ett nationellt sekretariat för digitaliseringsfrågor på Riksarkivet, något som väckte mycket frågor och förhoppningar i församlingen. Sophia tonade ned förhoppningar om tydliga riktlinjer och tekniska standarder. Sekretariatet kan däremot peka på vikten av att prioritera digitaliseringsarbetet framför annan mer traditionell verksamhet. Hon betonade hela tiden vikten av samverkan för att försöka effektivisera användningen av tillgångar som ”finns i systemet”. Några extra medel finns inte, poängterade hon.

Konferensen avslutades med några korta mikroinlägg från åhörarna och en paneldebatt med några av föredragshållarna. Under de gemensamma diskussionerna kommenterades bland annat upphovsrättsfrågor i samband med digitalisering. Johanna Berg från RAÄ tonade ned oron. Det är bättre att våga publicera. Det blir sällan några problem. Kulturarv Östergötland visade på sin hemsida hur man har löst frågan och det har hittills inte varit några klagomål.

Dan Malmsten påminde om att det är brukarnas intresse som måste stå i centrum. Det är dem vi alla är till för.

Vikten av samverkan kom upp gång på gång. Det blir allt viktigare när kraven ökar utan att nya medel skjuts till. Konferensen är i sig ett tecken på att samverkan ökar. Utvecklingen av olika samsökningar och det så kallade Portalnätverket är andra initiativ. ”Det finns ingen väg tillbaka när man har börjat samarbeta!”, sade Märta Molin. Nu är det framåt som gäller. En positiv anda präglade hela konferensen, så förhoppningsvis slipper AMB-sektorn att hamna på Museum of broken relationships …

Text: Anna Eskilsson, Kulturarv Östergötland
Foto: Elisabeth Strömberg, Kulturarv Östergötland och
Joakim Larnö, Länsbibliotek Sydost

Länkar till presentationerna
Peter Aronsson
Märta Molin
Christian Bajomi
Hans Nilsson
Rolf Holm
Ulrica Wallin
Per Lekholm
Ragnar Ronneteg
Lars Lundqvist och Johanna Berg
Kerstin Söderman
Magdalena Gram
Sophia Laurin

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia